måndag 21 augusti 2017

Olle Ljungbeck: Politisk handling/beslut för syns skull är improduktiv och alltid resultatlös.


Så här skriver bl.a. Ljungbeck:

Öppna dina ögon och öron. Ingen annan politiker historiskt, har förstört Sverige så som Löfven med sin helt oreglerade massinvandringspolitik.

Märk väl att när Löfven riktar sig mot våldet talar han alltid om nazism, rasism, främlingsfientlighet men aldrig om islamistiskt våld som i dag överträffar annat våld med råge.

Den enorma ökningen av kriminalitet och grov brottslighet på grund av massinvandringen har äntligen blivit känd för Stefan Löfven. Av denna anledning har han därför beslutat att 7.1 miljarder skall tillföras polisen de närmaste 3 åren. Dessa medel skall enligt Löfven gå till bland annat fler poliser och bättre löner.

Den som har den minsta kunskap om kriminalitet och grov brottslighet inser genast att denna satsning i ökade anslag inte är något annat än en handling för syns skull. Den kommer inte att minska den grova brottslighet massinvandringen innebär. Denna brottslighets grundorsaker är nämligen en helt annan än vad som är normalt för det västerländska/svenska samhället. Men det är också prestige som borde vara oförenligt med politisk verksamhet. I stället för att verka i enlighet med de förslag Sverigedemokraterna (SD) lagt väljer han istället att kasta ut 7 miljarder till ingen nytta.

Politik måste präglas av realism och inte som i Löfvens fall av prestige. Bland annat påstår Löfven att denna satsning skall öka tryggheten. Där har han helt fel. I flera år har han lovat positiva förändringar vad gäller invandrarkriminaliteten. I stället ökar den med fler mord, fler grova våldtäkter, fler "hedersbrott" etc etc. Vi kan alla som har öron och ögon konstatera att alla de löften Löfven ställt ut om ett tryggare och mindre brottsligt Sverige aldrig följt av handling och därför ökar den för var dag som går.

Skall vi någonsin återfå den trygghet i vårt tidigare så trygga land, krävs helt andra åtgärder, bland annat de SD redovisat.

Den brottslighet och terror som är ett resultat av en helt vanvettig massinvandring är också av ett slag som aldrig tidigare förekommit i vårt land.

Invandrarbrottsligheten som är den mest grova och omfattande har sin rot/grund i kulturella/religiösa skillnader i förhållande till Sverige och Europa. De kulturella orsakerna är framförallt skillnaden i värdegrund, klansamhällen, generellt låg bildningsnivå genom utbredd hög analfabetism, de islamistiska staternas nedsättande och kränkande syn på kvinnor/flickor, ytterst få om ens någon stat där islam är statsreligion kan anses vara en rättsstat i europeisk mening.

Att dagens invandrarvåld har sin grund i kultur och religion visar inte minst det senaste mordet begått av en invandrare. Denne mördade en invandrarpappa när denne inte ville döda sina två döttrar, som krävdes av mördaren för att döttrarna pratat och tagit jämnåriga pojkar i hand! De hade därmed enligt mördaren bekräftat att de var horor och brutit mot islams kulturella normer!

Religionen islam som också får betraktas som en politisk rörelse måste anses stå för ondska och hat mot alla individer, som inte bekänner sig till islam. Koranen ger ju bokstavligen uttryck för detta hat och att alla otrogna (icke bekännare av islam) får och skall dödas. Någon som helst humanitet skall inte och får inte visas mot de "otrogna" enligt Koranen. En tydlig markering av detta är att de stater där islam är statsreligion inte accepterar FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

I stället har dessa stater antagit något som kallas Kairodeklarationen och där Sharia bildar grunden. Och alla som känner till denna vet, att den lika väl kunde vara en handbok i barbarisk grymhet. Undersökningar som gjorts i Europa efter massinvandringsvågen från muslimska länder anger att mer än 50 procent och ibland 75 procent av hitkommande bekännare av islam anser att Sharia skall ersätta europeisk lagstiftning!

När därför Stefan Löfven nu slår sig för bröstet och basunerar ut att regeringen skall satsa 7 miljarder på polisen de närmaste 3 åren kunde han lika väl kastat dessa pengar i sjön för de kommer varken minska brottsligheten eller göra den mindre (inte den som skapar död och otrygghet). Eftersom den brottslighet vi har att göra med när det gäller invandrare från islamistiska länder är kultur och religionsbetingad måste helt andra åtgärder krävas. (Självklart har jag inget emot att polisens löner höjs, det är de väl förtjänta av).

Lika obegåvat som Löfvens förslag om de 7 miljarderna är Justitieutskottets ordförande Tomas Tobès uttalande om att pengarna kommer försent. Han är sålunda inne på samma linje som Löfven att pengar kan lösa den enorma invandrarbrottsligheten. Med vetskap om att denne Tobe stöttade Abdisiriak Waberi när denne skändat och kränkt flickor i den skola Waberi var rektor för finns det ingen anledning att fästa vikt vid vad han tycker.

Framförallt krävs realism av politikerna. Och det är just detta sjuklövern helt saknar. Den realistiske politikern som vågar se verkligheten som den är skulle komma till helt
andra slutsatser. Med en realistisk kriminalpolitik skulle kanske inte polisen behöva mer resurser.

De människor som drivs av kulturella och religiösa värderingar kan inte fås till att ändra attityder genom ökade polisinsatser och kriminalpolitik.

För att förändra attityden hos dessa individer hjälper endast hårdare lagstiftning.

Denna innebär bland annat:

All brottslighet orsakad av invandrare (icke svensk medborgare) där straffet är fängelse skall ovillkorligen utvisas.

Straffmyndighetsåldern sänks till minst 15 år.

Individ som påträffas med vapen eller sprängmedel utvisas.

Kränkning av kvinnor/flickor  skall innebära utvisning.

Hemspråksundervisningen slopas.

Klan- och parallellsamhällen slås sönder genom tvångsomflyttning av de boende.

Inga religiösa skolor av något slag tillåts.

Islamska organisationer skall ovillkorligen tillämpa jämlikhet mellan könen. Om inte så sker skall t ex moskeer förbjudas.

Till dig som fortfarande sympatiserar med Stefan Löfven och hans galna invandrarpolitik vill jag säga följande.

Öppna dina ögon och öron. Ingen annan politiker historiskt,har förstört Sverige så som Löfven med sin helt oreglerade massinvandringspolitik. Får denna fortsätta (genom att Du röstar på socialdemokraterna) kommer Sverige att bli ett våldssamhälle för all framtid där kvinnor/flickor inte vågar gå ut utan skydd till följd av invandrarvåld. Märk väl att när Löfven riktar sig mot våldet talar han alltid om nazism, rasism, främlingsfientlighet men aldrig om islamistiskt våld som i dag överträffar annat våld med råge.

I Stefan Löfvens retorik/politiska tal flödar det av superlativ/överord när han skryter om vad han skall göra för att Sverige skall bli ett "tryggt" land att leva i. Men tyvärr följs aldrig de svulstiga löftena av handling och åtgärder som skulle kunna minska brottsligheten och öka tryggheten i det svenska samhället.

Han är med andra ord inte endast den som förstört Sverige mer än någon annan. Han är också den politiker som gjort lögnen till sitt viktigaste politiska redskap och överträffar därmed alla svenska politiker hittills. Han är därför en brottsling och som sådan måste han åtalas och få sitt straff.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Sveket mot svenska folket är så oerhört stort så det saknar
motstycke i historien.
Aldrig tidigare har svenska ledare svikit sitt folk på detta sätt.

Sveket genomsyrar hela det svenska samhället från regering, riksdag, skolan, rättsväsendet, massmedia,kommuner, landsting och alla myndigheter.

Överallt sitter svekets administratörer och administrerar
svenskarnas undergång.
( Kommentar på inlägg på denna blogg tidigare)

1 kommentar: