torsdag 8 oktober 2015

Ljungbeck: Vilka omfattas av Diskrimineringslagen. Befolkningsutbytet och åsiktsfriheten


Först följer här ett inlägg från Olle Ljungbeck om det svar han fått från DO. Läser man svaret förstår man att ministrar har ett helt annat värde än den vanlige svensken.

I ett annat inlägg frågar Ljungbeck vilka som omfattas av diskrimineringslagen.

Till sist några inlägg om hur det är med åsiktsfriheten i vårt land?

Ljungbeck:
Angående personer som omfattas av diskrimineringslagen.

Nedanstående svar fick jag från diskrimineringsombudsmannen efter att jag anmält två ministrar för brott mot diskrimineringslagen. Då jag inte var nöjd med svaret begärde jag av justitieombudsmannen uppgift huruvida ministrar inte omfattas av diskrimineringslagen. Löfven får anses vara både arbetsgivare och chef. Kaplan är klart chef över sitt departement.

Svaret blev. "Du har i anmälan framfört klagomål mot Diskrimineringsombudsmannen.

Det som Du har anfört ger inte anledning till någon åtgärd från JO:s sida. Ärendet avslutat".
Dan Johansson, byråchef.

Jag vill i första hand få svar på huruvida ministrar omfattas av diskrimineringslagen.

Detta vill tydligen inte myndigheterna svara på. Såväl JO som DO borde givetvis kunna ge ett klart besked hur det förhåller sig. DO säger i sitt svar att man gör bedömningen! Ett sådant svar är inte godtagbart från den myndighet som skall motarbeta diskriminering. I annat fall måste jag uppfatta deras vägran att uttala sig att de inte vågar göra detta av rädsla för repressalier. Båda myndigheterna består av jurister som skall tolka lagarna då bör de väl klart kunna säga vem eller vilka som omfattas av diskrimineringslagen!

Jag vore därför tacksam om någon grävande journalist eller annan person kan hjälpa mig att klara ut huruvida ministrar omfattas av diskrimineringslagen.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS Jag kan till den som så önskar översända den skrivelse där jag anklagar Löfven och Kaplan för diskriminering av kvinnor. DS!

Beslut.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit del av din anmälan mot regeringens ministrar Mehmet Kaplan och Stefan Löfven. DO bedömer att regeringen och regeringens ministrar inte omfattas av diskrimineringslagen. Do kommer därför inte att inleda någon utredning i dina ärenden.

DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av enskilda personer om diskrimineringen harsamband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. etc, etc.
Per Holfe, utredare

Vilka frågar omfattas av Diskrimineringslagen

Jan Josefsson, Beatrice Ask, Krister Hammarberg, Kenth Ekeroth, Andreas Carlsson, Anti Avsan.  Lagrådet.

Fråga rörande huruvida regeringsledamöter /ministrar/ omfattas av Diskrimineringslagen?

Undertecknad har förgäves sökt få upplysning av Diskrimineringsombudsmannen huruvida Regeringsmedlemmar /ministrar/ omfattas av Diskrimineringslagen men inte fått ett klarläggande svar. Därför vände jag mig till Justitieombudsmannen /JO/ men denne har vid två tillfällen meddelat mig att JO lämnar ärendet utan åtgärd.

Det är sålunda inte en anmälan utan en förfrågan om vilka som omfattas av rubr lag.

Jag finner det mycket allvarligt såväl ur demokratisk som rättslig synpunkt att medborgare inte kan få ett klart besked i en så viktig fråga. Inte minst måste det vara allvarligt utifrån ett rättsperspektiv att de som skall granska myndigheter och medborgare utan hänsynstagande till status eller ställning inte kan ge ett klart besked om vilka som omfattas av denna viktiga lag.

Jag har därför vänt mig till bl a några av er som också är lagstiftare för att få ett klarläggande i frågan. Omfattas Regeringsmedlemmar /ministrar/ liksom vi övriga av rubr lag? Jag vill tillägga att en minister rimligen måste betraktas såväl som arbetsgivare och chef. Då förefaller det mig märkligt om de kan stå utanför denna viktiga lag.

Olle Ljungbeck, 80591 Gävle, Tel 0702954207

Asylkaos -Förtrycket och befolkningsutbytet i Sverige skapar nya hjältar

Många svenskar kämpar i det dolda mot det politiska förtrycket i Sverige. De gör så gott de kan. Vi ser nu också alltfler personer med goda intellektuella kvaliteter som reagerar och formulerar sin tankar öppet så att vi vanliga medborgare kan ta del av vad de har att säga. De är våra nya hjältar och de blir allt fler.Läs mer

Läs Karl-Olof Arnstberg och Marcus Birro.

Karl Olof-Arnsberg:  Så vitt jag vet
….Jag skulle vilja tala om att de icke-vita rasernas intrång på vita territorier har gått mycket längre än vita människor i gemen har förstått. I London blev de vita i minoritet redan år 2010 och de är i minoritet i samtliga USAs större städer. Fortsätter migrationen på det sätt som nu sker kommer de vita att utgöra en minoritet i Europa inom trettio år. Den vita rasen kan redan under nästa århundrade vara något som bara går att beskåda på museum. Hela artikeln

Marcus Birro: ”Förföljelsen av oliktänkande i Sverige har nu nått nya nivåer
…Hade jag varit, säg en Vänsterpartist på gräsrotsnivå, hade jag varit livrädd för att ha Henrik Arnstad, Maria Sveland, Åsa Linderborg eller Aftonbladets ledarsida som mina offentliga företrädare. De står för allting som vänstern historiskt sett aldrig varit en del av. Den humorbefriade arrogansen, den föraktfulla inställningen mot vanligt folk, det sekteriska elittänkandet, den världsfrånvända attityden och, framförallt, förföljelsen mot oliktänkande.
Sverige liknar åsiktsmässigt allt mer DDR. Vad skiljer då de som hatar i periferin, på Flashback och de som hatar på landets stora mediala plattformar?” Hela artikeln

Muslimska kvinnor väljer helt fritt själv, sa Sahlin, Romson, Schyman och Palm. 

Julia Caesar: Myten om det oskrivna bladet

 I denna bok har Jan Milld samlat alla intelligenta uttalanden av Mona Sahlin!


"Extremt vårdslöst uttalande, Lemne bör be om ursäkt”

 Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne beskrev en mans utseende som ”lite terroristvarning” i DN.
Läs:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar