söndag 25 juni 2017

Olle Ljungbeck: Nu måste folkets fiender bort. Massdemonstrationer kan vara medlet att tvinga bort dem så vi kan rädda vårt land.

Ljungbeck skriver bl.a. i sin artikel:

Det bör framgå av mitt inlägg för varje svensk medborgare att vi inte har att förvänta oss någon hjälp  från vare sig regering, riksdag eller myndigheter som polisen etc för att rädda oss från undergång.

Jag föreslår därför att de som inser allvaret verkar för uppbyggnaden av en medborgarorganisation som täcker hela landet. Med uppgift att möta våld och förstörelse från utrikeskommande individer. Lämpligen med en riksstyrelse som håller ihop verksamheten. Väntar vi längre är våra barn och barnbarns framtid inte längre värd namnet.

"61 utanförskapsområden, 5000 kriminella, 200 nätverk, parallella samhällen med egna lagar, egna banksystem och egen rättskipning och med en brottslighet som sträcker sig från tio års ålder och uppåt".

För någon vecka sedan förekom Ygeman  i pressen för händelser från hans ungdomstid där han enligt tidningen skulle agerat på ett enligt uppgiftslämnaren oärligt och bedrägligt sätt i en fastighetsaffär. Min avsikt är emellertid inte att gå in på denna. Det som däremot berörde ja chockade mig var den "CV" som framkom om Ygeman. Jag fick bilden av en person som inte förmått skapa sig en vettig yrkestillvaro utan endast dragit sig fram genom tillfällighetsjobb etc. Det som än mer upprörde mig var vetskapen att denne person som inte lyckats skaffa sig en långsiktig yrkesverksamhet som han kunde leva på hade trots detta blivit minister! I stort sett på meriter som ungdomsklubbist vilket också gäller för fler av regeringsmedlemmarna  - oförmögna att skaffa sig riktiga jobb att  försörja sig på. Varför? Obegåvade, ingen initiativförmåga och framåtanda?

Självklart är det denna bristande begåvning och handlingsoförmåga vi - svenska folket - nu får ta konsekvenserna av. Med denna intellektuella svaghet och oförmåga till handling följer också en osäkerhet som numera benämns "godhetssyndromet" där snällismen och tycka-
syndom-ismen lett till en kravlöshet som är förödande. 

Med denna bakgrund hos regeringsmedlemmarna inser jag nu att en så präglad regering omöjligen kan vara vuxen uppgiften att leda Sverige. Ett annat av statsråden, justitieminister Morgan  Johansson är sannolikt den sämsta, lataste och oföretagsammaste vi någonsin haft på den posten. För ingen annan sådan har behövt så lång tid på sig att få fram en lag hur trängande behovet än är. Att jämföra honom t ex med Carl Lidbom är som att göra en jämförelse mellan en snigel och ett expresståg. (Självklart skall beredning av nya lagar genomföras seriöst och förankras i en bred krets men detta är fullt möjligt och ändå få en rimlig handläggningstid innan beslut fattas).

Bristen på initiativ är kanske det mest utmärkande för dagens regering. Ingen statsminister har tagit till de stora orden såsom Löfven, men dessa stora ord har aldrig omvandlats till handling. Därför är Sverige i ett förfall inom i stort sett alla områden men värst när det
gäller att upprätthålla rättsstaten och värna den egna befolkningen.

OBSERVANDUM!

Regeringen utövar eller skall utöva den verkställande makten. Riksdagen den beslutande makten i vilket bl a ingår lagstiftning. Ett antal myndigheter som Polisen skall agera operativt där brottsbekämpning och skyddet av medborgarna är det primära.

Domstolarna skall döma efter lagarna men gör oftast en mildare bedömning än lagen anger. Ja ill och med bryter mot lagarna.

Regeringen har en usel förmåga att tolka dagens verklighet och handla utifrån vad denna kräver. Den verkar gentemot invandrarproblematiken på ett sätt där dumsnällhet och
tycka synd-om får ersätta förnuft och realism. Detta har fått förödande konsekvenser för den egna befolkningen. Generellt förekommande är att man ser mildare på invandrares brottslighet och därför inte tilllämpar straffskalan som den är tänkt. T ex utvisas inte
kriminella invandrare om de hotas av dödsstraff i hemlandet. Detta får till konsekvens att svenska medborgare livet ut är hotade till livet av denne brottsling så länge han befinner sig i vårt land! Det rimliga alternativet vore då att låsa in honom på livstid.

Utrikespolitiken får närmast betraktas som något där regeringen inte har någon som helst verklighetsuppfattning och därför agerar som i visan; "än slank han hit, än slank han dit".

Ja, kanske värre än så. I bland går det så långt att inte ens Kafka kunnat skildra galenskaperna mera parodiskt. 

Medan regeringen med en tomte som försvarsminister använder hela sin fantasi och uppfinningsförmåga att skrämma oss för ryssarna som inte är och inte kommer att vara något hot mot oss glömmer man allt annat. Denna totala avskärmning från alla andra hot utöver de som påstås komma från Ryssland har nu fått till följd att utländska (polska) natoförband ogenerat kunnat ta sig i land och "erövra" öar utanför Tjörn utan att någon ansvarig inom krigsmakt eller regering hade en aaaa-ning om detta.

Det parlamentariska läget i dag innebär att om riksdagen skulle följa grundlagen och vad som stadgas där om parlamentarismen så skulle vi inte ha den regering vi i dag har. Då skulle nämligen alliansen med stöd av SD bildat regering. Men eftersom Alliansen trots vad den låtsas inte vill regera har vi det sakernas tillstånd som råder i dag. Sjuklöverpartierna
öser sin galla över SD genom beskyllningar om att dessa inte är demokrater etc .etc medan man själv bryter mot en av vår grundlags viktigaste principer -parlamentarismen! 

Att dagens regering inte på långt när lever upp till regeringsformens krav är tydligt. Den tillämpar och följer inte de lagar som stiftats. Allvarligast och mest svekfullt är brotten mot jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta trots att Löfven bedrägligt påstått att han leder en feministregering och hävdar att han själv är feminist. Inget kunde vara mer lögnaktigt. Trots att han åtagit sig ett uppdrag från förre FN-chefen att leda arbetet med jämställdhet mellan kvinnor och män är han nu på väg att skapa inte endast en ständig otrygghet för de svenska kvinnorna utan också vad gäller deras rättigheter föra dem tusen år tillbaka i tiden. Detta gör han bl a genom att tillåta hedersvåld, kvinnlig könsstympning, "barnäktenskap", tvångsäktenskap, parallellsamhällen med domstolar där särskilt kvinnorna förnedras och förtrycks. (Typiskt för denne primitive stackare är att han vill lagstifta om svenska prästers skyldighet att viga par av samma kön medan all den kvinnoförnedring som följer av islam och behandlingen av kvinnor/flickor i moskèerna skall få fortsätta som hittills). Hans hittills visade ointresse för kvinnors rättigheter och hans samsyn med de allra primitivaste och vidrigaste uttrycken för islams kvinnoförtryck gör att han måste anses vara motståndare till kvinnors rättigheter i allmänhet.

Förvånande är att kvinnoförbunden (inte FI med Schyman i spetsen som för länge sedan slutade att vara feminister utan numera i stället har karaktären av en Kafka-skapelse) inte på något vis agerar mot denne kvinnoförnedrare.

En sak borde stå klar för den del av svenska folket som inte förlorat förmågan att tänka själv och tolka verkligheten som den gestaltar sig. Nämligen att tron på att regering, riksdag, rättsvårdande myndigheter och polisen skall lösa den katastrof vi inte bara befinner oss i utan som alltmer accelererar är en omöjlighet. Detta inte minst pga Rikspolischefens senaste utslag av uppgivenhet och handlingsförlamning. Nämligen när han nu för några dagar sedan gick ut och bad svenska folket om hjälp!

Efter detta borde varje svensk medborgare anse att denne man omedelbart skall entledigas och att vi inte har någon hjälp att vänta oss av de här uppräknade folkförrädarna.

Som en illustration till bl a regeringens totala handlings förlamning och svek mot medborgarna följer här några talande exempel.

  - "61 utanförskapsområden, 5000 kriminella, 200 nätverk, parallella samhällen med egna lagar, egna banksystem och egen rättskipning och med en brottslighet som sträcker sig från tio års ålder och uppåt".
                                     ----
   - I Ann Heberleins utmärkta bok Den banala godheten finns ett stycke som redovisar en granskning gjord av Försvarshögskolan om hur 300 svenska IS-krigare försörjt sig under sin jihad:
"… nästan alla [har] uppburit någon form av statligt bidrag under tiden de befunnit sig utomlands för att strida. Vanligast är olika typer av bidrag som kommer från Försäkringskassan som barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd och föräldrapenning. Många av dem som ska resa iväg för att delta i terrorhandlingar ansöker också om studielån för utlandsstudier. Polismyndigheten uppskattar att en betydande del av terrorresenärerna har lånat pengar av CSN för att bekosta sin verksamhet".
                         
 - Citatet nedan är Amineh Kakabaveh.s som är    grundare av nätverket "Varken kuvad eller hora".      

"Vad man inte vill se är hur religiösa fundamentalister använder rasism som argument för att hindra kvinnors frigörelse. Det är ömkligt att se dessa kvinnoförtryckare när de under antirasistisk täckmantel försvarar de privilegier patriarkatet ger dem. Och det är tragiskt att se ofta hyggliga men naiva svenska politiker, inför dessa reaktionära krafter, inte våga kräva invandrarkvinnors rättigheter i det svenska samhället. Här finns en viktig strid att föra i den feministiska kampen. Alla måste våga. Och det gör vi i Varken hora eller kuvad varje dag och sekund. Systrar - oavsett var vi har vårt ursprung - inte heller i den här striden ska vi vänta.”
                                   -----
Nedanstående nedbantade artikel skrev jag någon tid innan Mehmet Kaplan fick avgå. Men orättvisorna kvarstår för kvinnorna. FN-konventionen som nämns och som anger att all diskriminering av kvinnor - även inom religioner - är förbjuden enligt nämnda konvention har inte fått Löfven att agera. Trots att Sverige skrivit under den agerar han inte mot det verkliga förtrycket inom islam utan går i stället på svenska präster! 

"Jag anmäler härmed rubricerade personer för brott mot " FN- konventionen om avskaffande av alla slags diskriminering av kvinnor".

Eftersom i den svenska jämställdhetslagen inget finns inskrivet om diskriminering inom religiösa samfund åberopar jag därför ovannämnda FN-konvention som Sverige har undertecknat. Denna omfattar all slags diskriminering innebärande kränkning av kvinnor".

Bostadsminister Mehmet Kaplan, tredje från vänster.


"Ovanstående bild från en moske i Sverige visar bostadminister Mehmet Kaplan. På andra raden finns kvinnorna som inte äger rätten att sitta bland männen. Detta är en tydlig markering av kvinnornas underordnade ställning och därmed diskriminering enligt nämnda FN-konvention. Men detta är inte allt. Inom moskens "ramar" sker härutöver
en omfattande reglerad diskriminering av kvinnor, som tydligt strider mot grundlagen men också mot andra allmänna lagar om förbud att diskriminera någon pga kön. Vissa moskeer har härutöver fått rätten att driva friskolor. Självklart är detta inget annat än koranskolor där flickor diskrimineras och hjärntvättas att alltid vara mannen underdånig".                   
Av det ovan skrivna bör det framgå för varje svensk medborgare att vi inte har att förvänta oss någon hjälp  från vare sig regering, riksdag eller myndigheter som polisen etc för att rädda oss från undergång.

Jag föreslår därför att de som inser allvaret verkar för uppbyggnaden av en medborgarorganisation som täcker hela landet. Med uppgift att möta våld och förstörelse från utrikeskommande individer. Lämpligen med en riksstyrelse som håller ihop verksamheten. Väntar vi längre är våra barn och barnbarns framtid inte längre värd namnet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

PS. Ingen motståndare till vad jag föreslår ovan äger mot argumentment som är hållbara mot den katastrof vi befinner oss i och skall därför lämnas utan avseende. DS


lördag 24 juni 2017

Olle Ljungbeck: "Enåsiktsjournalistiken". Sandor Herold skriver till Olle Schmidt om moskén i MalmöTill Anna Gullberg, Cecilia Ekebjär, Bawar Ismail samt debatt och insändarsidan Gefle Dagblad.


Jag inser nu att nuvarande redaktionsledning aldrig kommer att lämna enåsiktsjournalistiken" varför jag nu en gång för alla får tacka för mig. Och jag lovar att aldrig mer besvära er. Eftersom den verklighet som ni förnekar men som alltfler med öppna ögon mer och mer anammar är det inte omöjligt att även Gefle Dagblad en gång liksom Göteborgsposten gjort, kan komma att ta till sig den. Alternativt att ledningen för Mittmedia  själva inser att bolagets överlevnad inom media kräver öppna ögon där man bejakar yttrandefrihet för mer än en åsikt. 

Jag behöver endast nämna Alice Teodorescu, Aleksandra Boscanin och den fria skribenten och författaren Ann Heberlein så kan vem som helst som är något orienterad inom åsikts- och yttrandefrihetens rättighetsområde inse att ni är dennas raka motsats och är svåra att skilja från forna DDR.s "enåsiktsjournalistik".

Ni har nyligen haft en artikelserie som påstods handla om demokrati. Den har ni nu avslutat. Jag sände er en artikel som bl a två författare bad mig om att få ta in som ett kapitel i sina böcker. Självklart fick de detta. Denna beskrev inte formalia utan bristerna och politikernas förakt för demokrati. Självklart kom inte denna in i Gefle Dagblad eftersom den skildrade en inte alltför vacker verklighet.

I andra fallet gick jag i svaromål mot Bawar Ismail men inte den heller togs in därför att jag försökte beskriva SD.s agerande utifrån en verklighet.

När man nu som Gefle Dagblad anställt en vakthund kallad kulturchef - som skall kontrollera att redaktörerna på kultursidorna inte förlöper sig inser man att åsikts-och yttrandefriheten i Gefle Dagblad helt har missuppfattats av de styrande. Något sådant skulle varit omöjligt för trettio år sedan. Då fanns inte den slavmentalitet som nu tycks råda hos dagens kulturredaktörer inom Mittmedia. Men så är ju också kultursidorna numera urvattnade och därför ointressanta.

Jag erkänner att jag vid några tillfällen återfallit och sänt er mina artiklar trots att jag lovat att aldrig mer göra det.

Denna gång tänker jag emellertid hålla ord eftersom intresset att medverka i en tidning som har DDR.s "journalistik" som förebild numera gör mig illamående.

Kan förresten nämna att jag numera regelbundet demonstrerar med ett plakat på Stortorget mot massinvandringens katastrofala konsekvenser. Lite nervöst kan det självklart vara ibland. Inte minst sedan jag vid senaste tillfället av en svartmuskig utlandstalande individ blev hotad att han skulle döda mig om han kom ensam med mig. Denna risk tar jag dock eftersom jag anser sanningen är viktig. Lite sur på polisen blev jag dock. När jag bad om uppgift huruvida och när de patrullerade torget, trots att jag nämnde hotelserna,
ändå inte fick något svar. Men sådant gäller ju inte bara mig utan alla våldsutsatta svenska kvinnor också.

Fru Gullberg gjorde stor affär när hon avslöjade fundamentalisten i Gävle Moskè (något som alla medvetna människor kände till). Men att göra något för de förtryckta småflickorna i mosken det skulle hon aldrig komma sig för. Eller skriva något om att Sverige toppar våldtäktsstatistiken på grund av invandrade barbarer och att en mycket stor procent av Sveriges kvinnor känner ständig otrygghet inför dessa invandrade våldtäktsmän.Det kunde ju skada hennes rykte bland pk-människorna. Men hyckleriet kommer sakta men säkert att avslöjas. Fler och fler skräms inte längre av PK-medias och PK-politikernas förljugenhet och hets mot sanningssägarna.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Olle Ljungbeck har skrivit en hel del om  kvinnor som i Sverige utsätts för könsstympning. Sök på Olle Ljungbeck så hittar du alla utmärkta inslag om bl.a. detta

Malmö 23-6-2017

Ångrar sig om moské

”För att den står för värderingar som inte passar in i vårt svenska samhälle. Vi värderar öppenhet och tolerans och har varit godtrogna när det kommer till de som inte tror på öppenheten och tolerans”

Säger Liberalernas Olle Schmidt som samtidigt undrar om inte Skandinaviens största moské, den Qatar-finansierade Umm Al-Mu’minin Khadijah-moskén i Malmö, borde ifrågasatts innan den tilläts byggas? Petterssons

o.schmidt@telia.com;cecilia.wikstrom@ep.europa.eu;jan.bjorklund@riksdagen.se;frida.trollmyr@malmo.se>;

Till Olle Schmidt, liberalerna


Ja du Olle Schmidt, det är nog en massa andra värderingar som inte passar in och som har kommit in i det svenska samhället än bara den aktuella mosken tack vare dig och ditt partis invandringspolitik.

Jag tänker då t ex på alla skjutningar på öppen gata, hedersmord, kvinnliga balkongfall, omskärelser, könsstympningar, katastrofala ökningar av våldtäkter, anlagda bränder av både bilar och fastigheter, sprängningar, assistansbedrägerier, rån, misshandel, upplopp i bostadsområden som i princip bara bebos av svenskar med annan bakgrund, stenkastningar mot s k blåljuspersonal, sexuella trakasserier i grupp av s k ensamkommande barn, zigenartiggare i var och varannan gatuhörna, brott mot äldre mm.

Ja du Olle Scmidt, det är mycket du och ditt parti har på sitt samvete. Men det verkar nu som om du och dina gelikar i allt större antal nu kanske börjar inse vad ni har ställt till med.
Vi som utav er och era sympatisörer har kallats för främlingsfientliga, nynazister, rasister, islamofober och Gud vet vad har i princip fått rätt i allt det som vi har pekat på vad det gäller konsekvenserna av att släppa in människor i hundratusental från dom lägst stående kulturerna och samhällsbildningarna som finns på vår planet.

Människor som i många fall saknar utbildning som sträcker längre än att vakta får och getter på en bergssida. Tillika människor som tydligen inte känner till några andra metoder att lösa konflikter och problem på annat sätt än att ta till våld i olika bestialiska former som innebär allt från halsavskärningar till att grilla sina meningsmotståndare levande.

Du och ditt parti har släppt in och omhuldat en s k religion som förespråkar kvinnoförtryck samt att man begår terrordåd och tar livet av oss s k otrogna hundar som inte tror på dom irrläror som denna våldsreligion sprider.

Att som du nu börja protestera mot ett moskebygge klockan fem i tolv vad det gäller detta lands totala sammanbrott ringar mycket falskt när man betänker att din partiledare nu motsäger sig avvisningar till Afghanistan och att din partikamrat  i EU - parlamentet Cecilia Wikström med jämna mellanrum kritiserar Viktor Orban i Ungern för att denne tar sitt ansvar att inte släppa in samma klientel som har fört Sverige dit där det idag befinner sig vad det gäller grov kriminalitet. Att som t ex Stefan Löven åka till Polen och försöka tvinga polackerna att förstöra sitt land på samma sätt som skett i Sverige genom en helgalen invandringspolitik kan inte beskrivas som annat än direkt sinnesslött och lusfräckt. 

Tydligen så skall hela Europa av någon konstig anledning sänkas till samma mångkulturella låga nivå som Sverige innan man ger sig.

Jag vill påstå att du och dina politiska meningsfränder har blod på era händer när man betänker hur många svenskar som har blivit mördade, misshandlade, våldtagna, rånade, trakasserade på olika sätt genom den politik ni har fört.

Men varken  du eller någon annan  behöver oroa er för eventuella följder av ditt svek mot ditt land. Ett folk som svenskar som i princip utan protester åser hur deras företrädare skänker bort allt det som tidigare generationer byggt upp till det som en gång kanske var världens bästa land till dom lägst stående folkgrupperna som existerar på vår planet kommer tyvärr inte att utkräva något ansvar från dom skyldiga. Svensken är tyvärr alldeles för korkad och för bekväm och tydligen helt ointresserad av sitt lands framtid för att göra detta.

Så jag kan bara lyckönska dig Olle Schmidt och er andra för att ni är politiker i Sverige. I mitt hemland Ungern hängde man dom landsförrädare i närmaste lyktstolpe som 1956 samarbetade och sålde sitt land till kommunisterna.

Här i Sverige så belönas man för liknande gärningar med livslånga pensioner och ambassadörsposter som te x din partikamrat Erik Ullenhag fick.

Inte bara den senaste mosken i Malmö borde ifrågasättas utan med facit i handen hela den förda invandringspolitiken i Sverige!

M V H

Sandor Herold, Malmö

Sven Stolpe:


Sven Stolpe tillhörde de få som vågade utmana den vänster som då fick makten också över medierna och universiteten. Det gjorde han inte ostraffat

… Stolpe satte fakta och kunskap högst, skolpolitiskt flum var han emot. Om politikerna lyssnat på honom hade resultaten i Pisa varit annorlunda idag. Sverige hade inte behövt sjunka ner mot illiterat u-landsnivå. Skolpolitiken sedan 1960-talet är det största sveket mot unga generationer som makthavarna gjort sig skyldiga till. Och det verkar väldigt svårt att få tillbaka disciplin, ordning och reda i skolan. Läs hela artikeln

Sverige under förändring: 150,000 kvinnor könsstympas, myndigheterna tillåter stora områden UNDER ISLAMISTISKT STYRE .